Menu

 

Leon Koj (1929-2006) | Projekt Instytutu Filozofii UMCS

Bibliografia


Dostępną bibliografię przygotował dr hab. Z. Muszyński. Oryginalnie została opublikowana w: Między logiką a etyką. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi, (red.) J. Paśniczek, J. Mizińska, S. Symotiuk, J. Dębowski, Z. Muszyński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, s. 11-16.

1958

1.
Neopozytywizm, „Znak” 1958, nr 6.

2.
Przyczynek do określenia stosunku zachodzącego między filozofią a logiką, „Annales UMCS” 1958, sec. I.

3.
Szkoła Iwowsko-warszawska w filozofii, „Encyklopedia Współczesna”, 1958, nr 4.

1960

4.
Analiza logiczna nazw wyrażeń, „Ruch Filozoficzny” 1958, t. XX, nr 1-2.

1963

5.
Zasada przezroczystości a antynomie semantyczne, „Studia Logica” 1963, vol. XIV.

1965

6.
Koncepcja filozofii i geometryzacji logiki według B. Bornsteina, „Ruch Filozoficzny” 1964, t. XXII, nr 24.

7.
Nazwy cudzysłowowe, „Studia Logica” 1964, vol. XV.

1966

8.
Dwie koncepcje semantyki, „Studia Filozoficzne” 1966, nr 4.

1959-1966

9.
Przeglądy artykułów w czasopismach zagranicznych, „Studia Logica”, vol. IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVIII (razem 123 krótkich omówień).

1967

10.
O definiowaniu wyrażeń okazjonalnych, „Annales UMCS” , Vol.XIX, 2. sectio F, 1964(1967)

1968

11.
O definiowaniu pojęć wielotreściowych, „Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji” 1968, nr 6, s. 7-10.

12.
Studium logiki na wyższych uczelniach w świetle nowego programu szkół średnich, „Życie Szkoły Wyższej” 1968, nr 7-8.

13.
Wspaniała samotność logiki, „Kultura” 1968, nr 31.

1969

14.
A Hitherto Neglected Kind of Language Evolution, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1969, vol. XXVIII, s. 159-169.

15.
Myślenie a przekonanie, „Folia Societatis Scientiarum Lubliniensis” 1969/1970, sectio A-D, nr 9-10.

16.
On Defining Meaning Families, „Studia Logica” 1969, vol. XXV.

17.
Podstawy denotowania, „Studia Semiotyczne” 1969, nr 1.

18.
Stosunek semantyki do pragmatyki, „Annales UMCS” 1969, sec. I.

1971

19.
Analiza pytań I: Problem terminów pierwotnych logiki pytań, „Studia Semiotyczne” 1971, vol. II.

20.
Paradoksy logiczne i ich rozwiązania, „Ruch Filozoficzny” 1971, vol. XXIX, s. 153-154.

21.
Przedmowa do: Bertrand Russell, Mój rozwój filozoficzny, PWN, Warszawa 1971.

22.
Semantyka a pragmatyka, PWN, Warszawa 1971.

23.
Zasada przezroczystości a antynomie semantyczne, [w:] Semiotyka Polska 1894-1969, PWN, Warszawa 1971.

1972

24.
Analiza pytań II: Rozważania o strukturze pytań, „Studia Semiotyczne” 1972, vol. III, nr l, s. 23-39.

25.
Bertrand Russell — w setną rocznicę urodzin, „Studia Filozoficzne” 1972, nr 5.

26.
La semantigue et la pragmatigue, „Archives de Philosophie” 1972, vol. XXXV, nr 2, s. 177-193.

27.
Le statut semiotigue des guillemets et leur antinomie, „Les Etudes Philosopłiiąues” 1972, nr 2.

28.
Problemy teorii racjonalnego przekonania, „Studia Filozoficzne” 1972, nr 7.

1973

29.
Recenzja z: Semantics of Natural Language, red. D. Davidson i G. Har-man, „Ruch Filozoficzny” 1973, vol. XXXI.

1974

30.
Jerrolda Katza teoria znaczeń, „Studia Semiotyczne” 1974, vol. IV.

31.
Kłopoty z noworodkiem. Sprawozdanie z I Kongresu Semiotyki, „Sztandar Ludu” 16-17 XI 1974.

32.
Recenzja księgi pamiątkowej poświęconej prof. N. Łubnickiemu: Ciągłość i rozwój, „Studia Filozoficzne” 1974, nr 10.

33.
Recenzja: T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, „Studia Filozoficzne” 1974, nr 5.

34.
Tłumaczenie: W.v.O. Quine, Logika matematyczna, PWN, Warszawa 1974.

1975

35.
Logika Johna Stuarta Milla, „Folia Societatis Scientiamm Lubliniensis” 1975, łmm. 1/2, nr 17, s. 35-39.

36.
Problemy zasadnego stawiania pytań, [w:] Referaty na II Krajowe Sympozjum pod nazwą „Metody heurezy” — Warszawa 25 IX 1975, Warszawa 1975.

37.
Szwedzkie czasopismo filozoficzne, „Studia Filozoficzne” 1975, nr 1.

38.
Uwagi o integracji nauki, „Studia Filozoficzne” 1975, nr 9.

1976

39.
Dzieje nauk i ich współdziałania, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1976.

40.
O semiotykę dla nauczycieli, „Folia Societatis Scientiarum Lubliniensis” 1976, łmm. I, nr 18.

41.
Psychologiczna geneza pojęcia zbioru, „Annales UMCS” 1976, sec. I.

1977

42.
Filozoficzne perspektywy logicznych teorii języka naturalnego, „Studia Filozoficzne” 1977, nr 5, s. 45-56.

43.
Logika a psychologia. W siedemdziesięciolecie referatu Jana Łukasiewicza, „Studia Filozoficzne” 1977, nr 6.

44.
Myślenie a mowa wewnętrzna, „Studia Semiotyczne” 1977, vol. VII, s. 227-248.

45.
Potrzeba Kuhnowskiej teorii pytań, [w:] Referaty na IV Sympozjum pod nazwą „Metody heurezy”, Warszawa 1977.

46.
Recenzja: F. Kutschera von, Einfuhrung in die intensionale Semantik, Walter de Gruyter, Berlin 1976.

1978

47.
On Yagueness and Meaning Families, [w:] Proceedings of the I International Congress in Semiotics, 1980, s. 525-527.

48.
Principle of Transparency and Semantic Antinomies, [w:] Semiotics in Poland 1894-1969, PWN, Warszawa 1977, s. 376-406.

1979

49.
Recenzja: E. Grodziński, Monizm a dualizm. Z dziejów refleksji filozoficznej nad myśleniem i mową, „Studia Filozoficzne” 1979, nr 2. 1981

50.
Filozoficzne problemy badań językowych, „Annales UMCS” 1980, sec. I, vol. V, s. 2-20.

51.
Język a aktywny charakter myślenia, [w:] Homo agens. Studia nad aktywnością i podmiotowością człowieka, red. Z. J. Czarnecki, B. Dziemidok, Lubelskie, Lublin 1981, s. 173-199.

52.
Logical Pragmatics, [w:] The Dictionary oj Logic as Applied in the Study of Language, Martinus Nijhoff, Dordrecht-Boston-Lancaster 1981, s. 255-267.

1984

53.
Empirical Bases of Linguistics, [w:] Sign, System and Function, red. J. Pelc, Th. Sebeok, S. Stankiewicz, Th. Winner, Mouton, Berlin-New York-Amsterdam 1984.

54.
Justification of Logical Laws by Examples, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 1984, vol. IV, s. 115-124.

55.
Non-compositional Semantics, [w:] Sign. System and Function, red. J. Pelc, Th. Sebeok, S. Stankiewicz, Th. Winner, Berlin-New York-Amsterdam 1984, Mouton, s. 117-122.

1986

56.
Definitionsschema fur Familienbedeutlichkeiten, [w:] Proceedings of the Wth International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel 1985, s. 523-526.

57.
On the Foundations of Denoting, „Manuscrito” 1986, vol. IX, nr l, s. 120-141.

58.
Question, [w:] Encyclopedic Dictionary of Semiotics, red. Th. Sebeok, Mouton-Walter de Gruyter, Berlin-New York 1986.

59.
Ramy teoretyczne funkcji wyrażeń językowych, „Literatura Ludowa” 1986.

60.
Speech Acts, [w:] Encyclopedic Dictionary of Semiotics, red. Th. Sebeok, Mouton-Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1986, s. 764-971.

1987

61.
Integracja nauki, [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, red. Z. Cackowski, J. Kmita, K. Szaniawski, Zakład Narodowy im. Osso­lińskich, PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.

62.
Metodologia i wartości, „Colloąuia Communia” 1987, nr 3-4.

63.
Pragmatyka logiczna, [w:] Logika formalna. Zarys encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1987.

64.
Reizm, [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, red. Z. Cac­kowski, J. Kmita, K. Szaniawski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 576-584.

65.
Two Conceptions of Semantics, „Manuscrito” 1987, vol. X, nr l, s. 54-74.

66.
Walter Dubislav und Kazimierz Ajdukiewicz iiber die Definition, „Stu-dies in Logic, Grammar and Rhetoric” 1987, vol. IV. 1988

67.
A Necessary Condition for Mutual Understanding. Semiotic Theory and Practice, [w:] Proceedings oj the Third International Congress of the IASS, Palermo 1984, Mouton-Walter de Gruyer, Berlin-New York-Ams-terdam 1988, s. 556-560.

68.
O definiowaniu rodzin znaczeniowych, [w:] O nieostrości, red. Z. Muszyński, Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 10, Wyd. UMCS, Lublin 1988, s. 290-301.

69.
On Justification of Questions, [w:] Initiatives in Logic. Reason and Argument, red. J. Srzednicki, vol. 2, Martinus Nijhoff, Dordrecht-Bos-ton-Lancaster 1988.

70.
Schematy definicyjne dla rodzin znaczeniowych, [w:] O nieostrości, red. Z. Muszyński, Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 10, Wyd. UMCS, Lublin 1988, s. 304-317. 1989

71.
Koncepcje filozofii i wstęp do filozofii, „Ruch Filozoficzny” 1989, vol. XLVI, nr 2, s. 159-163.

72.
O dyskusji w nauce, „Życie Szkoły Wyższej” 1989, nr 5, s. 87-98.

73.
Współautorstwo: L. Koj, A. Wiśniewski, Inguiries Into the Generating and Proper Use of Questions, Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 12, Wyd. UMCS, Lublin 1989.

74.
Uwagi o życiu ks. Jana Salamuchy, „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, t. 18 (38), Lublin 1989, s. 149-159.

1990

75.
Analizy i przeglądy semiotyczne, [w:] Znak. Język. Rzeczywistość, Biblioteka Myśli Semiotycznej, t. 5, Warszawa 1990.

76.
Myśl i znak, KAW, Białystok 1990.

77.
Problemy semiotyki logicznej, [w:] Znak. Język. Rzeczywistość, Biblioteka Myśli Semiotycznej, t. 5, Warszawa 1990.

1991

78.
Aparatura pojęciowa semiotyki, [w:] Prace z pragmatyki, semantyki i metodologii semiotyki, red. J. Pelc, Biblioteka Myśli Semiotycznej, t. 11, Warszawa 1991, s. 19-32.

79.
Dlaczego za mało dyskusji naukowych, „Wiadomości Uniwersyteckie” 1991, nr 7.

80.
Exactness and Philosophy, [w:] Advances in Scientific Philosophy. Essays in Honour of Paul Weingartner on the Occasion of the 60th Annwersary of His Birthday, red. G. Scłmrz, G. Dom, Poznań Studies, Rodopi, Ams-terdam-Atlanta 1991, vol. 26, s. 599-609.

81.
O stylach w filozofii, „Edukacja Filozoficzna” 1991, nr 12, s. 84-89.

82.
Spory wokół semantyki ekstensjonalnej, [w:] Prace z pragmatyki i semantyki i metodologii semiotyki, red. J. Pelc, Biblioteka Myśli Semiotycznej, t. 11, Warszawa 1991, s. 71-90.

83.
Uwagi o funkcjach języka i mowy, [w:] Język a kultura, t. 4: Funkcje języka a wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991, s. 36-52.

1992

84.
Atomizm w logice, „Roczniki Filozoficzne” 1987, t. 35, z. l, s. 101-108, (druk 1992).

85.
O logice filozoficznej na tle klasyfikacji nauk, „Biuletyn Komisji Logiki” 1992, nr 2, s. 111-114.

86.
O warunkach powodzenia projektu TELOS Logic-Bank, „Biuletyn Komisji Logiki” 1992, nr 2, s. 101-109.

87.
O zasadności przekonań, [w:] Fragmenty filozoficzne ofiarowane Henrykowi Hiżowi, Biblioteka Myśli Semiotycznej, t. 23, Warszawa 1992, s. 49-60.

88.
Od bezradności do programu, „Znak” 1992, nr 449, s. 31-37.

89.
Studia semiotyczne w UMCS, „Edukacja Filozoficzna” 1992, nr 13, s. 217-220.

90.
Wszechstronność i dobrowolność studiów, [w:] Spór o treści humanistyczne wykształcenia wyższego, Studia i Materiały, t. 60, SGH, Warszawa 1992, s. 87-89.

1993

91.
Wątpliwości metodologiczne, Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 16, Wyd. UMCS, Lublin 1993.

1997

92.
Science, teaching, and values, [w:] „Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities”, 1997, Vol. 50, s. 177-120.

2000

93.
On comparing and evaluating scientific theories (red. Adam Jonkisz, Leon Koj), Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities (Vol. 72, 2000).

2005

94.
Czy Parmenides był ewentystą? (współautor Dorota Leszczyńska), „Analiza i Egzystencja”, 2005 (1), s. 131-138.